Reklamační řád

  Obchodní společnosti STYLCO Czechia s.r.o. se sídlem Sokolovská 1127/118, Bolevec, 323 00 Plzeň, identifikační číslo: 06273742 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 34902 (dále jen „prodávající“) pro reklamace zboží zakoupené prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: www.stylco.cz (dále jen „webová stránka“) nebo (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Provozovna společnosti se nachází na adrese Řepná 498/23, 321 00, Plzeň - Litice. Kontaktní údaje: tel. +420371140217, mail: info@stylco.cz (dále jen „kontaktní údaje“)


 • 1. Úvodní ustanovení
 • 1.1 Tento reklamační řád obsahuje informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (dále jen „reklamace“) v souvislosti s kupními smlouvami uzavřenými mezi zákazníkem a prodávajícím, spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit.

 • 2. Podmínky a způsob uplatnění reklamace
 • 2.1 Zákazník může uplatnit reklamaci zejména osobně nebo poštou na adrese provozovny, telefonicky či elektronickou poštou na kontaktních informacích. Zákazník má dále možnost vyplnit el. formulář, který je k dispozici na jeho uživatelském účtu.
 • 2.2 Nákup reklamovaného zboží prokazuje zákazník nákupním dokladem.
 • 2.3 Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.
 • 2.4 Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny.
 • 2.5 Prodávající je povinen zákazníkovi vydat písemné potvrzení (i elektronicky) o tom, kdy zákazník právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 • 2.6 Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

 • 3. Rozsah práv z vadného plnění
 • 3.1 Práva a povinnosti prodávajícího a zákazníka ohledně záruky prodávajícího za jakost zboží při převzetí a práva zákazníka z vadného plnění se řídí obchodními podmínkami, příslušnými obecně závaznými předpisy, a to zejména zákonem č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).
 • 3.2 Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození zákazníkem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu, tedy práva z vadného plnění zákazníkovi nenáleží, pokud zákazník před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud zákazník vadu sám způsobil.
 • 3.3 Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží To neplatí: u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána; na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci.
 • 3.4 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má zákazník právo: na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci; na odstranění vady opravou věci; na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo na odstoupení od smlouvy.
 • 3.5 Zákazník sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li zákazník opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li zákazníkovi, že vady neodstraní, může zákazník požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
 • 3.6 Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může zákazník požadovat slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu prodávajícího.

 • 4. Závěrečná ustanovení
 • 4.1 Reklamační řád byl vypracován ve smyslu občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele.
 • 4.2 Reklamace se vyřizují v souladu s tímto reklamačním řádem, obchodními podmínkami, občanským zákoníkem, zákonem o ochraně spotřebitele a dalšími příslušnými právními předpisy.


 • Tento reklamační řád je platný od: 14.4.2022