Zásady ochrany osobních údajů

  obchodní společnosti STYLCO Czechia s.r.o., IČ 06273742, Sokolovská 1127/118, Bolevec, 323 00 Plzeň, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 27472. Provozovna společnosti se nachází na adrese Řepná 498/23, 321 00, Plzeň - Litice. Kontaktní údaje: tel. +420371140217, mail: info@stylco.cz (dále jen „kontaktní údaje“), (dále jen “prodávající”).

 • 1. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 • 1.1 Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení GDPR je prodávající.
 • 1.2 Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, která uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu dle obchodních podmínek nebo která se účastní soutěže, přihlásí k odběru novinek, přispěje v diskusi, použije zákaznický servis, vyplní emailovou adresu v objednávkovém formuláři (i při neodeslání objednávky), přihlásí k odběru notifikací v prohlížeči aj. (dále jen “kupující”). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 • 1.3 Prodávající nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 • 1.4 Prodávající zpracovává osobní údaje, které mu kupující poskytl nebo osobní údaje, které získal na základě plnění z kupní smlouvy.
 • 1.5 Prodávající zpracovává identifikační a kontaktní údaje a údaje kupujícího nezbytné pro plnění smlouvy.
 • 1.6 Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
 • a) plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • b) oprávněný zájem prodávajícího na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
 • 1.7 Účelem zpracování osobních údajů je:
 • a) poskytování služeb a výkon práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy; při registraci jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro její řádné dokončení a poskytování služeb, poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro plnění z lupní smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné kupní smlouvu uzavřít či jí ze strany prodávajícího plnit;
 • b) zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 • 1.8 Ze strany prodávajícího dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním dává kupující svůj výslovný souhlas.
 • 1.9 Prodávající uchovává osobní údaje:
 • a) po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy a uplatňování nároků z ní eventuálně vyplývajících (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu),
 • b) po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 • 1.10 Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů prodávajícím osobní údaje vymaže.
 • 1.11 Příjemci osobních údajů (subdodavatelé prodávajícího) jsou subjekty:
 • a) podílející se na dodání služeb
 • b) zajišťující služby virtuálního prostoru
 • c) zajišťující marketingové služby
 • 1.12 Prodávající má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 • 1.13 Za podmínek stanovených v GDPR má kupující právo:
 • a) právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • b) právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • c) právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • d) právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
 • e) právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
 • f) právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů elektronicky na adresu helpdesku
 • 1.14 Dále má kupující právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.
 • 1.15 Prodávající prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 • 1.16 Prodávající prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 • 1.17 Zjišťování spokojenosti kupujících zjišťuje prodávající prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je zapojen. Tyto dotazníky zasílá prodávající pokaždé, když kupující nakoupí, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti nakupující neodmítne zasílání obchodních sdělení prodávajícího nebo neodvolá svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování zpětné vazby a analýz tržního postavení využívá prodávající zpracovatele, kterým je poskytovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely je prodávající oprávněn předávat informace o tom, jaké produkty byly v rámci kupujícím nakoupeny a jeho e-mailovou adresu.
 • 1.18 Odesláním registračního formuláře potvrzuje kupující, že se seznámil s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.
 • 1.19 Kupující s těmito podmínkami ochrany osobních údajů souhlasí a prohlašuje, že je s nimi seznámen a že je v celém rozsahu přijímá
 • a) uzavřením kupní smlouvy,
 • b) účastí v soutěži
 • c) přihlášením se k odběru novinek
 • d) přispěním v diskusi
 • e) použitím zákaznického servisu
 • f) vyplněním emailové adresy i při neodeslání objednávky
 • g) přihlášením k odběru notifikací v prohlížeči aj.
 • 1.20 Prodávající je oprávněn tyto podmínky změnit. O novém znění podmínek bude kupující informován.

 • 2. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O VÝMAZU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ("právo být zapomenut")
 • 2.1 V souladu s čl. 17 Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení EU“) má kupující právo na vymazání poskytnutých osobních údajů zpracovávaných prodávajícím.
 • 2.2 Důvody pro výmaz osobních údajů:
 • a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny;
 • b) kupujícím došlo k odvolání uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů;
 • c) kupujícím byly vzneseny námitky proti zpracování osobních údajů (tato možnost se vztahuje např. na zpracování osobních údajů prostřednictvím přímého marketingu);
 • d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 • e) osobní údaje musí být vymazány pro splnění právní povinnosti stanovené právními předpisy, kterými je prodávající povinen se řídit.
 • 2.3 Důvody pro neprovedení výmazu osobních údajů:
 • a) osobní údaje prodávající potřebuje pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků (tj. pokud je např. veden spor);
 • b) povinnost uchovávat osobní údaj prodávajícímu přikazuje právní předpis (např. o účetnictví).
 • 2.4 Žádost je možno podat osobně nebo písemně na adresu provozovny společnosti, telefonicky nebo elektronickou poštou na kontaktních údajích společnosti.
 • 2.5 Žádost musí obsahovat potřebné informace k jejímu vyřízení. Žádost může být podána na níže uvedeném formuláři, který je ke stažení v PDF nebo prostřednictvím zprávy, která bude obsahovat informace předepsané v žádosti.
 • 2.6 Prodávající bude kupujícího informovat o způsobu vyřízení žádosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Prodávající bude kupujícího dále informovat o jakémkoli takovém prodloužení do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad.
 • 2.7 Dle čl. 12 odst. 4 Nařízení EU, pokud by Prodávající nevyhověl žádosti kupujícího, bude ho informovat bezodkladně (nejpozději do jednoho měsíce) o důvodech nevyhovění a o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7) a o možnosti, jak žádat o soudní ochranu.
 • 2.8 Dle čl. 12 odst. 5 Nařízení EU není prodávající povinen zcela nebo zčásti žádosti vyhovět žádosti kupujícího v případě, bude-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že se opakuje.
 • 2.9 Dle čl. 12 odst. 6 Nařízení EU má-li prodávající důvodné pochybnosti o totožnosti odesílatele žádosti, může ho požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti.

 • Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné od: 14.4.2022.


  ŽÁDOST O VÝMAZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • V souladu s čl. 17 GDPR žádám tímto o vymazání svých osobních údajů zpracovávaných správcem.

 • Osobní údaje žadatele:
 • Jméno a příjmení: ………………………………………………………………….........................................................................................
 • Datum narození: …………………………………………………………………...........................................................................................
 • Email ………………...………………………………………………………………........................................................................................
 • Kontaktní adresa: …..……………………………………………………………….......................................................................................

 • (Uvedení těchto údajů slouží k identifikaci žadatele za účelem vyhledání údajů zpracovávaných správcem a za účelem zaslání odpovědi. Tyto údaje nebudou zpracovány k jinému účelu než k výše uvedenému.)
 • Pokud by se vaše žádost měla týkat jen některých zpracovávaných osobních údajů, uveďte prosím, které konkrétně máte zájem vymazat:
 • ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


 • O přijatých opatřeních chci být informován (zaškrtněte):
 • - Elektronicky na emailovou adresu
 • - Písemně na moji kontaktní adresu

 • Datum:Podpis:

 • Stáhnout jako PDF můžete ZDE